Соновник ТИЊА

Болест

Ако стоите во тиња

доаѓаат лоши времиња

Ако сте измачкани со тиња

срам

Соновник