Соновник СИТО

Ако видите или користите сито

залуден труд кој нема да вроди никаков плод

Соновник