Соновник ПРЕВЕДУВАЊЕ

Од странски јазик

околината ве цени и ве почитува

Соновник