Соновник КРСТ

Еден крст

смрт, но не во блиска иднина

Два крста

ќе избегнете некоја опасност

Три крста

почест

Многу крстови

благосостојба

Соновник