Соновник КЛАС

Исполнуваое на желбите

Еден клас

неочекувана радосна средба

Врзани класја

среќа во семејството

Класје кое се бранува

остварени планови

Собирање класје

успешен потфат

Ако газите класје

нема да ви се остварат плановите

Соновник